2018. október 20.
szombat

Vendel napja
Rólunk
A zalaszabari iskola csak egy "csepp" az ország iskolái között. S el is merülne a "tengerben", ha nem egy nagy közösség tagjaként látná el feladatait.

Ez a nagy - hazánkban 1000 éves múltra visszatekintő közösség, a katolikus iskolák családja. Amikor a pedagógiai programunk írásába kezdtünk, ez nagyon nagy segítséget jelentett számunkra.

Nevelési elveink alapja a Szentírásban megfogalmazott krisztusi tanítás, melyet az Egyház útmutatása alapján alkalmazunk.

A katolikus iskola az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség hírével, hogy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről szerzett ismeretüket. Hiszen a katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Mivel minden tudás, ami mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ezért minden tudást megfelelő erkölcsi háttérrel kell átadni. S ezt egy katolikus iskola meg tudja tenni. A keresztény nevelésnek arra kell segíteni a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára.

A katolikus tanítás szerint a legfőbb általános emberi értékek a keresztény hitben gyökereznek, Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért diákjaink elé példaként Jézust, az őt követő szenteket, a ma közöttünk élő szent életű embereket állítjuk. Bemutatjuk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életünk részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. Tömören ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat.

Mindezért tanulóinkkal szemben erkölcsi elvárásokat fogalmazunk meg, melyek összefoglalva a következők: Belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra, részvétel a vallásának megfelelő egyházi programokon; tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt; mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése; a házirend felelős betartása.

A szülők felé ajánlásokat fogalmazunk meg, melyek arra utalnak, hogy az iskola partnernek tekinti a szülőket, s számítunk az együttműködésükre közös kincsünk, a gyermekek felnevelésében.

Követelményrendszerünk a NAT (Nemzeti Alaptanterv) , a Kerettanterv követelményein alapul. Melynek három alapvető része van:
  • Tantervi követelmények
  • Magatartási követelmények
  • Szorgalmi követelmények
Követelményeink megfogalmazásánál is a jézusi tanítás szellemében gondolkodtunk. Számunkra fontos, hogy a gyermek egy érző lény, a követelmény csak eszköz a végső cél - az örökélet - eléréséhez.

Tantárgyaink a Katolikus Kerettanterv tantárgyi rendszeréhez igazodnak, ennek követelményrendszerét veszik át. A továbbhaladás feltétele- minden tantárgy esetén- az adott minimális követelmények teljesítése. Természetesen a hittan tantárgy beépül a tantárgyi rendszerbe.

Az alapismereteken kívül, szakköri keretek között a gyerekek még foglalkozhatnak- környezetvédelemmel, sporttal, angollal, némettel s járhatnak énekkarra.

Második éve műkődik iskolánkban a Talentum Alapművészeti Iskola 3 tanszakkal: néptánc, zongora, színjátszás.

Biztosítjuk - mindig 3. évfolyamon - a szervezett úszásoktatást is tanulóink részére. A tanulmányi kirándulásokat mindig úgy szervezzük, hogy a nyolc év alatt minél többet ismerjenek meg hazánk szép és nevezetes tájaiból, s ez a szülőket a lehető legkevésbé terhelje meg anyagilag.

Összegezve: célunk az, hogy modern eszközökkel, de örökérvényű értékeket adjunk át tanítványainknak, hogy olyan felnőtté váljanak, akik felelősségtudattal, példaadóan, keresztény módon élik életüket, végzik munkájukat szűkebb környezetük és hazájuk javára.
Sík Sándor Nap 2009

Sík Sándor Napi verseny Zalaszabarban

 

A zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskolában 2009. október 16-án, immár 6. alkalommal rendezték meg a Sík Sándor Napi versenyeket. Ennek keretében a környező települések önkormányzati iskoláiból (Zalakaros, Zalavár, Sármellék, Gelse, Szepetnek) és az egyházmegye és a környék egyházi iskoláiból (Kaposvár, Tab, Nagykanizsa, Keszthely, Zalaegerszeg) érkeztek versenyzők a zalaszabari gyerekeken kívül. Összesen 197 tanuló mérte össze tudását matematikából, helyesírásból, versmondásból egyénileg, hittanból, meseismeretből és leány fociból csapatban. Rajtuk kívül 118 rajz érkezett a kiírt pályázatra, melyből egy kiállítást rendeztek az iskola zsibongójában.

A verseny délelőttje izgalmasan, vidáman telt. A nagy küzdelmek után a házigazdák megvendégelték a versenyzőket és mindenki egy-egy kulcstartót kapott emlékül. A győztesek könyvjutalomban részesültek. Nem volt olyan iskola, ahova legalább egy 1. helyezett ne utazott volna haza.

 
© 2009 Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola, Zalaszabar  |  Minden jog fenntartva  |  website: theeye